Integritetpolicy

Witt-Strömer Advokatbyrå värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre änvad som är rimligt nödvändigt för ändamålet.

Din personliga integritet är viktig för oss. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi rutiner och system för att skydda dina personuppgifter. Vi ser till att endast de personer som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dessa.

Som allmän information, har vi nedan beskrivit dina rättigheter enligt GDPR.

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.

Rätt till dataportabilitet. Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från oss och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

Sessions cookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.

Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Olika typer av cookies Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstaparts cookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjeparts cookies.

Andra filer, som liknar cookies, är web beacons och liknande tekniker. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb.

Ta bort cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på gws@witt-stromer.se eller via telefon på: 08 – 40 80 84 50.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen; witt-stromer.se

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Witt-Strömer Advokatbyrå AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Uppgifterna behandlas för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas för att kunna fullgöra vårt avtal till dig, på grundval av allmänt intresse om domstol eller myndighet har förordnat oss, eller samtycke från dig.

Uppgifterna kan också̊ användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på̊ grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Advokatbyrån och andra advokatbyråer  i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig
  2. det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter
  3. det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma

myndighets beslut, eller

  1. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Witt-Strömer Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som är påkallat på grund av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Witt-Strömer Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

OBSERVERA att om du befinner dig utanför EU när du kommunicerar med Advokatbyrån eller att den på advokatbyrån som du kommunicerar med finns tillfälligt utanför EU så gäller särskilda regler.

[OM UPPGIFTER FÖRS ÖVER TILL TREDJE LAND, FÖR VILKET DET KRÄVS LAGSTÖD ENLIGT ARTIKEL 44–50 SKALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLAS OM TILL VILKA LÄNDER ÖVERFÖRINGEN SKER OCH EN LÄNK TILL PRIVACY SHIELD ELLER ANNAT REGELVERK SOM GARANTERAR SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTERNA.]

Kontakta oss på gws@witt-stromer.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokat Göran Witt-Strömer, Witt-Strömer Advokatbyrå AB, 556666-5443, Fleminggatan 68, 112 45 Stockholm, 08-40 80 84 50, www.witt-stromer.se.